El Parlament declara Can Planas sòl contaminat, amb el vot contrari de CiU

30 05 2012
La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució que insta l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a declarar sòl contaminat 18 hectàrees de l’antic abocador de Can Planas. El text reclama la seva “neteja, restauració, descontaminació i recuperació ambiental”. La resolució, presentada per ERC, ha tingut 9 vots a favor -PSC, PP, ERC, ICV/EUiA, i Ciutadans, com a grup mixt- i 8 en contra -CiU-.

La resolució aprovada per la comissió parlamentària és la mateixa que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola el passat mes de gener i requereix la declaració de sòl contaminat de Can Planas a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en una superfície de “18 hectàrees i limítrofs”.

Els representants dels grups que han votat a favor de la resolució han coincidit en què la contaminació del terreny està més que comprovada i que hi ha ja molts estudis que coincideixen en alertar de la seva perillositat. CiU considera, però, que caldria esperar al resultat del segon estudi sobre l’abocador de Can Planas encarregat pel Consorci del Centre Direccional per prendre aquesta decisió. El grup del govern havia presentat una esmena en aquest sentit que no ha acceptat el portaveu d’ERC, grup que havia presentat la proposta de resolució.

La resolució

El diputat d’ERC Marc Sanglas destaca que hi ha diversos estudis que constaten la contaminació dels terrenys de Can Planas amb residus tòxics, però manifesta que l’Administració encara no ha fet “cap actuació rellevant fins el dia d’avui”. Davant d’això recorda que l’Ajuntament de Cerdanyola va aprovar per unanimitat en el Ple Municipal de gener el requeriment a l’ARC que declari sòl contaminat Can Planas per a la seva “neteja, restauració, descontaminació i recuperació ambiental”.

L’acord parlamentari requereix també “l’aprofundiment en els aspectes jurídics” dels informes realitzats prèviament sobre aquest tema amb l’objectiu que “quedin ben definides les responsabilitats legals” pel que fa al rebliment, al segellat i a la gestió post-clausura de l’abocador “tant de les administracions públiques com dels propietaris privats si s’escau”. La finalitat d’aquesta definició és determinar “les responsabilitats econòmiques de cara al finançament de la descontaminació, assegurant una distribució de les càrregues segons estableix la llei”.

Un tercer punt de l’acord reclama que la Generalitat designi representants a la creació d’una Comissió de Seguiment d’aquesta qüestió que es va acordar constituir en el punt que va aprovar el Ple municipal de Cerdanyola al gener.

Marc Sanglas ha fet un recorregut detallat per la història de l’abocador, la seva gestió, clausura i els estudis realitzats sobre els seus residus. El diputat d’Esquerra indica que la clausura al 1995 va tenir un segellat superficial amb argiles que no garantia la clausura absoluta i que ja al 2003 l’estudi realitzat pel Centre Tecnològic de Manresa constatava “una afectació greu sobre el medi i la salut de les persones”. Marc Sanglas exposava també informes posteriors sobre l’existència de lixiviats i la “fàcil contaminació de les aigües subterrànies”.

L’esmena de CiU

La diputada de CiU Mercè Jou defensava l’esmena presentada pel seu grup que instava el govern a “vetllar per tal que, en el cas que estudis posteriors posin de manifest riscos per a la salut i el medi, s’adoptin les mesures correctores necessàries en l’antic abocador de Can Planas perquè sigui compatible amb el futur plantejament urbanístic”. Jou defensa que les llicències de l’abocador i les actuacions de postclausura han complert amb la normativa de la seva època corresponent i que l’estudi de la consultora IDOM de 2006 apostava per una “alternativa tècnicament viable considerada idònia” després d’un “procés de participació ampli”.

Jou manifesta que el Consorci del Centre Direccional ha encarregat un segon estudi sobre l’abocador i que “s’actuarà en conseqüència si dictamina l’existència de riscos per a la salut i el medi”. “S’està actuant en tenps i forma”, afirma la diputada que anunciava el vot contrari del seu grup si no s’acceptava la seva esmena.

El diputat d’ERC la va rebutjar per considerar que ja s’han fet prou estudis que constaten la contaminació del sòl en una ciutat que ja ha tingut que patir els efectes de l’amiant de la fàbrica Uralita sobre la salut de les persones.

PSC, PP, ICV/EUiA i Ciutadans donen suport a la proposta d’ERC

El diputat del PSC Jordi Terrades destacava que la gestió de l’abocador ha estat “incorrecta” per la poca importància que es donava a la gestió dels residus i que no hi ha hagut “actuacions prou contundents”. Terrades creu que cal triar la solució amb l’objectiu central de garantir la salut de les persones i la preservació del medi de forma definitiva”.

Per al diputat socialista, la declaració de Can Planas com a sòl contaminat ha de garantir “la futura remediació” i que es potenciïn de forma favorable les oportunitats de Cerdanyola, la seva ciutadania i les seves activitats econòmiques i residencials”.

Eva Garcia, diputada del PP, destacava les actuacions impulsades pel seu partit per aconseguir el buidat de l’abocador i que l’aprovació al Ple de Cerdanyola va ser unànime, mentre que al Parlament CiU votaria en contra. Per a Garcia, “el govern potser té més presa en la construcció del Centre Direccional que en la preocupació per la salut de les persones” i posava l’exemple d’una actuació al municipi de RivasVaciamadrid.

La diputada del PP indica que la Comunitat de Madrid va actuar amb valentia i “on hi havia un abocador ara hi ha un auditori, una zona esportiva i un gran parc”.

Per part d’ICV/EUiA, Joan Boada insistia que “la gent no entendrà” que CiU hagi votat diferent a l’Ajuntament de Cerdanyola i al Parlament de Catalunya i recriminava al PP l’exemple de RivasVaciamadrid perquè “caldrà saber com ho ha pagat” el govern presidit per Esperanza Aguirre.

El diputat d’Iniciativa remarca que “està clar que el sòl està contaminat i que pot afectar la salut de les persones” i cal una actuació d’urgència, declarar sòl contaminat i buscar una solució definitiva en què “cadascú assumeixi la seva responsabilitat”:

El diputat de Ciutadans Jordi Cañas, com a representant del grup mixt, insistia que les Administracions Públiques “han de vetllar, sí o sí, per la salut de les persones” i que no es pot esperar més “encara que només sigui per actuar de forma preventiva”. Cañas destaca que “davant la sospita, prevenció; i davant l’evidència, solució i això vol dir descontaminació”. El diputat de Ciutadans es preguntava què es diria a la ciutadania si d’aquí uns anys es demostra l’efecte sobre la salut de les perones i no s’ha actuat ja.

Jordi Cañas ha relativitzat el pes de l’aprovació a la comissió perquè “el govern ha decidit que això no val  per res, però consta en acta i és un element de fortalesa”.

L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, diversos regidors, membres de la plataforma Cerdanyola sense abocadors i dirigents de partits polítics de la ciutat han assistit a la sessió de la comissió.

Extret cerdanyola.info

Anuncis
Roda de premsa: Els estudis de la segona solució per l’abocador de Can Planes continuen endavant i els temors de la Plataforma s’agreugen.

20 05 2012

Des de bon inici la Plataforma ha denunciat tant el fons com les formes amb les quals el Consorci del Centre Direccional, amb el silenci de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i de la Generalitat, han decidit licitar els estudis per a una segona solució de l’abocador de Can Planes.

Cal insistir i fer públic:

1.- Que el Consorci del Centre Direccional, segons allò establert en els seus Estatuts, no té competències per licitar els estudis de solucions i que la potestat que en el seu dia se li va atorgar per a licitar l’informe IDOM va ser atorgada per un conveni que avui en dia no té vigència, ni ha estat ratificat per l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

2.- Que el nou estudi s’ha fraccionat en 3 contractes diferents i diferenciats (estudi hidrogeològic, estudi de gasos i procés de participació ciutadana) per evitar la lliure concurrència i la publicitat necessària en aquesta licitació, requisits legalment imposats per permetre la igualtat de condicions en la contractació i per allunyar l’arbitrarietat del funcionament de les administracions públiques.

3.- Que la finalitat última de “segona opinió” sobre Can Planas és determinar la incidència de l’abocador i la seva compatibilitat amb uns usos que s’han de preveure en un nou planejament que encara no s’ha fet públic, però no té com finalitat la de solucionar de forma definitiva els problemes que des del punt de vista de la salut i del medi ambient pateix Cerdanyola i els cerdanyolencs des de fa dècades.

Fins a la data la Plataforma, les entitats i els partits polítics que en formen part, hem assistit a les 3 sessions informatives a les quals ens han convocat, l’última de les quals va ser una presentació dels primers estudis realitzats pels equips del Doctor Joan de Pablos- estudi de gasos- i del Doctor Jesús Carrera- estudi hidrogeològic. En l’exposició dels resultat, els tècnics tornen a insistir en el mateix que IDOM deia ja fa anys: hi ha filtracions de lixiviats des dels diversos vasos de l’abocador cap a fora i emissions lliure de gasos, sense que des de la seva clausura l’any 1995 l’entitat que va gestionar l’abocador, EMSHTR (actualment EMA Entitat Metropolitana de Medi Ambient), hagi realitzat cap gestió per evitar les filtracions i l’emissió de gasos.

Cal recordar que legalment el gestor de l’abocador tenia l’obligació de fer el control d’aigües superficials i subterrànies, el control de la contaminació del sòl, el control dels lixiviats i gasos. Fins a la data a aquesta Plataforma no ens consta de forma fefaent i expressa, tot i haver-ho demanat repetidament, que aquesta gestió post clausura s’hagi fet mai.

Tot això ens porta a afirmar que els estudis que s’estan fent ara amb diners públics i licitacions possiblement il·legals, no són altre cosa que la gestió post clausura de l’abocador que venia obligada a fer EMSHTR (actualment EMA): realitzar controls i gestionar els gasos i els lixiviats. En cap cas està en la voluntat dels tècnics contractats la de descontaminar, simplement volen fer compatible la gestió d’un abocador amb la futura urbanització, la qual cosa resta molt lluny de ser una cerca de SOLUCIONS i de resoldre l’afectació de l’abocador de Can Planas en la salut de les persones i en el medi ambient.

La presència de contaminats altament perillosos per a la salut humana i pel medi ambient no es discuteix, tampoc no és discutible que aquest contaminants superen els NIVELLS GENÈRICS DE REFERÈNCIA establerts a les lleis estatals i europees, per la qual cosa la Plataforma entén que la única solució possible i acceptable és l’encaminada a disminuir la seva presència i descontaminar per a què es garanteixi totalment i per sempre la necessària preservació de la salut de les persones, alhora per a què es garanteixi la recuperació ambiental d’un espai perillosament degradat.

Entenem que l’any 2012, després de tants anys sense cap gestió adequada dels contaminants, no podem jugar a fer accions que permetin que els riscos de l’abocador siguin “acceptables” perquè la ciutadania que pateix aquests riscos mai va “acceptar” la presència d’aquests contaminants i perquè l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès va ser enganyat per EMSHTR (actualment EMA) en abocar-hi major quantitat de diferents productes industrials contaminants que no estaven permesos, ni les llicències atorgades els autoritzaven.

Allò que la Plataforma ha pogut constatar és que la possibilitat de netejar l’abocador, de descontaminar-ho, és rebutjada d’inici i ni tant sols volen aprofundir en les tecnologies que ho permetrien. Els tècnics només han fet els primers estudis preliminars però ja rebutgen, sense cap estudi previ de possibilitats, la solució que sempre hem defensat. Som coneixedors que hi ha supòsits i tecnologies que a diferents llocs d’Europa han permès la descontaminació d’espais tant o més perillosos que Can Planes, però existeix una reticència absoluta en plantejar aquest possible escenari.

Tota aquesta desídia en la descontaminació de l’abocador de Can Planas ha de fer reaccionar a la ciutadania. Cal recordar que al terme municipal de Cerdanyola del Vallès existeixen d’altres abocadors i n’esmentem només alguns com  Montserrat 1 i Montserrat 2,  Agapito, Can Domènec o l’Elena mateix, cadascun d’ells amb les seves particularitats: uns tenen residus perillosos, d’altres encara no han resolt la seva gestió post clausura i estant contaminant l’entorn… I cal reaccionar perquè les administracions públiques no aprenen dels errors passats, sinó que els repeteixen i així actualment podem comprovar amb gran preocupació com torna a sorgir la possibilitat de convertir l’argilera de Can Fatjó en un nou abocador.

Però dels nombrosos abocadors que tenim a Cerdanyola l’abocador de Can Planas és, amb molta diferència, el que alberga els residus industrials més tòxics i perillosos i amb unes concentracions alarmantment altes segons les lleis. És per aquest motiu que la Plataforma ha centrar actualment els seus esforços en aquest abocador i exigeix la seva descontaminació, com l’exigirem amb d’altres abocadors amb patologies semblants a les de Can Planas. ”

Finalment, tot i que mai ha estat una finalitat de la Plataforma la de fer política, sinó la d’incidir en la política, hem de fer constar la nostra preocupació per la coincidència de parers que demostren els partits locals que acaben de signar un acord de govern pel que fa a les solucions per Can Planas. Aquesta coincidència queda palesa en les sessions informatives del “nou” estudi, la qual cosa fa preveure que es pretén tancar el debat social i polític sobre quina és la millor solució per a la contaminació que causen els residus perillosos de Can Planas, donant per bona la solució que pugui sortir d’uns estudis que, com ja s’ha dit, lluny de promoure la descontaminació de Can Planes, prenen mesures analítiques dels lixiviats i dels gasos amb l’objectiu de fer una proposta de gestió d’aquests paràmetres i, així, poder afirmar que el risc és acceptable, sempre amb la única i última finalitat de fer compatible l’abocador amb el planejament urbanístic que sembla ja redactat pel Consorci del Centre Direccional.

Plataforma Cerdanyola sense Abocadors (Cerdanyola del Vallès, maig de 2012)

L’Auca de l’abocador de Can Planas. Un petit recull de la historia de l’abocador de Can Planas en imatges

25 04 2012
El planejament urbanístic per sobre de la preservació de la salut de les persones i del medi ambient

21 03 2012

R.premsa_abocadors25

La Plataforma Cerdanyola sense abocadors tòxics ha de denunciar públicament, de nou, l’actuació que el Consorci del Centre Direccional està duent a terme per solucionar definitivament la descontaminació de Can Planas, actuacions que es fan amb la connivència i silenci del govern municipal de Cerdanyola del Vallès.

 

Al desembre de 2011 ja es va denunciar que el Consorci del Centre Direccional havia aprovat encarregar una “segona opinió” sobre Can Planas però que lluny de cercar un estudi de solucions, el que pretenia era determinar l’estat actual de l’abocador, la seva  incidència i cercar una alternativa per a la seva restauració amb l’exigència que sigui compatible amb els usos futurs i un nou planejament, el qual encara avui en dia ni tan sols està en fase d’avanç de planejament.

 

Cal recordar que la necessitat d’un estudi de solucions va ser expressada àmpliament pel Govern de Cerdanyola del Vallès en el Ple del 23 de desembre de 2010, i en paraules textuals de la llavors i actual alcaldessa, Sra. Carme Carmona, es va comprometre davant de la ciutadania manifestant de manera molt clara que no es necessitava un nou diagnòstic, que l’informe IDOM era un bon treball i que l’únic que calia era un estudi de les solucions per Can Planes.

 

Aquesta era la voluntat del poble de Cerdanyola expressada mitjançant els seus representants al Ple Municipal, voluntat que ha estat vulnerada de forma contrària a la raó i a la legalitat per part del Consorci del Centre Direccional.

 

Ho és de forma contrària a la raó perquè allò que el Consorci del Centre Direccional ha aprovat no ha estat un nou estudi de solucions, sinó un nou estudi de diagnosi en el qual hi participa el principal agent contaminador de l’abocador, l’agència metropolitana EMSTHER (ara EMA), aportant dades d’una inexistent gestió post clausura de l’abocador. Com també perquè els adjudicataris s’han vist obligats per les clàusules del contracte a establir com a finalitat bàsica de la seva investigació, no pas la preservació de la salut de les persones i la conservació del medi ambient, sinó la compatibilitat urbanística d’un planejament inexistent més enllà dels despatxos de l’INCASÒL, l’altre 50% del Consorci del Centre Direccional.

 

Ho és de forma contrària a la legalitat des del moment que les potestats del Consorci del Centre Direccional per a licitar i contractar les solucions no són actualment vigents, atès que el conveni que en el seu dia va signar l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’EMSTHER, l’INCASÒL i el Consorci tenia una vigència fins el dia 30 de juny de 2010 no havent-hi fins a la data d’avui cap acord per a la seva pròrroga. Cal recordar que aquell conveni expressament va preveure la seva pròrroga només en el supòsit de que així s’acordés pels signants, la qual cosa nega la possibilitat d’entendre’l tàcitament prorrogat.

 

 

Tanmateix, cal recordar que els actes administratius pels quals s’encarregà els dos nous estudis de solucions per a compatibilitzar l’abocador de Can Planas amb el planejament urbanístic, han estat recorreguts en via administrativa prèvia a la via contenciosa administrativa.

 

Per tot això demanem a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a què, en ús de les seves facultats:

 

  • expressament recordi al Consorci del Centre Direccional que els estudis que ha encarregat no tindran cap rellevància, ni l’obligaran en les seves conclusions,

 

  • per a què, d’acord amb la decisió que el Govern va prendre i es va manifestar mitjançant un parlament molt clar de l’alcaldessa en el ple de data 23 de desembre de 2010, s’acordi encarregar exclusivament un informe de solucions el qual tindrà com a finalitat última i exclusiva determinar com resoldre l’afectació de l’abocador de Can Planas en la salut de les persones i en el medi ambient, informe el qual s’ha de fer partícip a la Plataforma Cerdanyola sense abocadors Tòxics en la redacció del seu plec de clàusules per la licitació d’acord amb els compromisos que personalment l’alcaldessa, Sra Carme Carmona, va assumir per escrit amb aquesta Plataforma.

 

Així també, volem denunciar que el Consorci del Centre Direccional s’ha gastat més de 18.000 € en un altre contracte de serveis per l’assessorament per a la participació i la comunicació de la segona opinió tècnica de Can Planas, el qual s’ha adjudicat a l’empresa AMPHOS 21 CONSULTING S.L.. Cal recordar que aquesta empresa ha estat adjudicatària també del dictamen hidrogeològic de la segona solució per a compatibilitzar l’abocador amb el nou planejament i pel qual rebrà 60.000 € més, que juntament amb els 50.000 € del cost de l’informe de gasos i riscos encarregat el Centre Tecnològic de Manresa, sumen més de 120.000 € que el Consorci ha adjudicat en procediments negociats sense concurrència ni publicitat, és a dir, ha adjudicat a dit.  En el cas dels dos primers.

 

Arribats a aquest punt volem recordar que el Consorci del Centre Direccional, segons allò establert en els seus Estatuts, no té competències per licitar cap d’aquests tres estudis, que, a sobre, han estat adjudicats a dit. Els dos primers, que sumaven 110.000 euros, va ser dividits expressament en dos justament amb les quantitats d’euros que els permetia fer un procediment negociat sense concurrència ni publicitat, o sia, a dit, i en el tercer, el de la falsa participació, que ascendeix a quasi 18.000 euros, l’han adjudicat directament a també a dit, però en aquest cas ni tant sols s’han molestat a fer la pantomima de fer veure que hi havia les tres ofertes diferents a què obliga el procediment negociat.

 

Aquest contracte de pseudoparticipació que podia néixer amb una finalitat lògica a la qual la Plataforma donaria la benvinguda, com és la participació real de la ciutadania en la gestió d’aquests nous estudis, esdevé viciat d’inici des del moment en què las tasques que li són encomanades a AMPHOS 21 són exclusivament les de maximitzar el suport social a les conclusions de l’informe. És a dir, darrera el teatre de la participació es vol fer a la ciutadania espectadors muts d’una obra escrita per altres, en la qual se’ns reserva exclusivament un paper per a fer de claca gratuïta.

 

És important assenyalar que fins a la data la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors Tòxics s’ha reunit dues vegades amb l’empresa AMPHOS 21, la primera en exclusiva tots dos i la segona amb els altres agents interessats en la que fins ara ha estat la  primera i única sessió informativa. És a dir, hem cregut oportú participar, però allò que mai farem, ni permetrem, és que se’ns utilitzi per a què donem el nostre vist i plau a uns estudis que entenem il·legals i que no representen la voluntat lliurement expressada dels representants polítics de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

 

Per tot això, volem denunciar i fer públic a la ciutadania, al govern municipal de Cerdanyola del Vallès, a la resta de formacions polítiques i, especialment, al Consorci del Centre Direccional i a l’empresa AMPHOS 21 CONSULTING SL que la nostra participació en el procés de la segona opinió tècnica per a fer compatible l’abocador de Can Planas amb el planejament urbanístic que s’intenta imposar a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en cap cas serà per a validar un conjunt d’actuacions il·legals, ni per donar suport a una conclusió final que no satisfaci les nostres pretensions que són la salut de les persones i la conservació salubre del medi ambient en què vivim.

Can Planas a TV3

6 03 2012

L’Ajuntament de Cerdanyola ha demanat a la Generalitat que declari els terrenys d’un antic abocador com a sòl contaminat i que, per tant, els buidi. Els terrenys són a la zona del centre direccional, a tocar del sincrotró Alba. Ara bé, a l’espera dels informes tècnics, l’Agència Catalana de Residus assegura que és un abocador tancat i tapat, i que s’ha tractat igual que tots els abocadors que s’han clausurat fins ara.

Can Planas al TN

La Plataforma està estudiant dades noves sobre la trama urbanística ordida damunt de l’Abocador

12 02 2012

La Plataforma està estudiant noves dades a les que ha tingut accés mitjançant el Registre de la Propietat. Dades que expliquen el motiu principal de la discrepància existent entre les administracions i la Plataforma ciutadana.

Mentre la Plataforma té com a prioritat la neteja de l’abocador tal com diu la llei, pel bé de la salut de les persones i per la recuperació del sòl, les Administracions tenen com a objectiu salvar desesperadament un fatal negoci immobiliari, ordit des de 2003 fins a dia d’avui, pel qual els terrenys de damunt l’abocador s’han taxat en molts milions d’euros a pagar amb “finques futures”. Tot fet amb objectius purament econòmics i molt allunyats de la salut i del medi ambient d’aquell territori.


Segons la nova documentació en poder de la Plataforma, van taxar el sòl contaminat a preu de sòl net quan ja sabien fefaentment que era sòl contaminat. I com a prova hi ha el “Projecte de Taxació de bens i drets”, publicat al DOG l’agost de
2006, que assenyala quines finques eren contaminades superant àmpliament els nivells de referència del Reial Decret de sòls contaminats. No els calia l’Informe IDOM de 2008 per saber-ho. No obstant, van aixecar un suculent negoci amb taxacions milionàries de parcel·les contaminades. La trama inclou finques contaminades que van quedar fora del projecte de taxació conjunta.

La major part de les transaccions es van fer per expropiació amb dret a reversió, però la llei és molt clara sobre com procedir quan les terres entregades són contaminades: o s’entreguen descontaminades o no es rep res a canvi.

I això ho sap bé el Consorci, que l’any 2010-2011 va rebre una finca de 7 hectàrees declarada sòl contaminat per l’ARC a l’extrem del Pla Parcial a tocar de Sant Cugat. O sia, que no li ve de nou com es gestionen les finques contaminades que s’aporten al Pla Parcial.

 

En altres paraules, ja sabem noms de propietaris, entitats jurídiques públiques i privades, i particulars, que han fet transaccions molt lucratives amb els terrenys de les 18 hectàrees contaminades valorant llur vàlua econòmica com si fossin sòl net.

 

Això explica la obstaculització per part del Consorci, que és Ajuntament i Incasòl, i també des de més amunt, de declarar sòl contaminat i netejar-lo, cosa que els obligaria a reconsiderar la trama urbanístic-econòmica de què parlem.

Perquè sembla que, malgrat la unànime voluntat expressada al Ple de gener de declarar sòl contaminat, són reticents a vetllar per la salut de la població i esperen que tot es resolgui a base d’un estudi tramitat irregularment i amb una orientació i conclusions marcades a priori.

 

Des de la Plataforma s’apel·la al coratge i a la valentia del nostres representants públics per a que prioritzin la salut, compleixin amb la llei i defensin la ciutadania, que declarin sòl contaminat i netegin l’abocador. El valor econòmic de les 18 hectàrees netes superarà amb escreix la inversió feta per descontaminar-les.

La Plataforma anomena dos representants per una Comissió de Seguiment que s’ha de crear al Consorci.

12 02 2012

La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors ha rebut d’alcaldia la petició que nomeni representants per a una Comissió de Seguiment  que es crearà al Consorci del Centre Direccional sobre el nou Estudi que ja s’està executant.

La Plataforma aprofitarà amb responsabilitat tots els espais de participació possibles, però manifestem escepticisme.

Recordem que el compromís per escrit del Govern era facilitar la participació des de l’inici, cosa que no es va complir. També s’ha incomplit el compromís del Govern formulat per l’alcaldessa en el Ple de desembre de 2010 quan va expressar: “volem més informes de solucions, no nous treballs de camp, perquè entenem que IDOM és prou exhaustiu pel que fa a la diagnosi.” (sic).

Hores d’ara, l’Estudi, orientat a nous dictàmens que legitimin una única i mínima solució, ja s’està executant i no hi ha gaires possibilitats de participar-hi.
Hem de dir, també, que aquest Estudi s’ha encarregat sense complir nombrosos articles de la llei de contractació de les Administracions Públiques, cosa que, junt a altres irregularitats, fa que pugui ser impugnat.


La Plataforma ha anomenat dos representats per la Comissió de Seguiment anunciada des d’alcaldia. Dues persones amb formació en les disciplines del dret i de les ciències químiques que poden aportar coneixements i riquesa, malgrat que som escèptics que el Consorci del Centre Direccional ho vulgui aprofitar, ja que sempre s’ha mostrat allunyat de les demandes i preocupacions de la ciutadania de Cerdanyola i sovint no respecta el dret d’accés a la informació obviant el compliment de diverses lleis. I el Govern de Cerdanyola, com a part del Consorci, n’és còmplice.