El planejament urbanístic per sobre de la preservació de la salut de les persones i del medi ambient

21 03 2012

R.premsa_abocadors25

La Plataforma Cerdanyola sense abocadors tòxics ha de denunciar públicament, de nou, l’actuació que el Consorci del Centre Direccional està duent a terme per solucionar definitivament la descontaminació de Can Planas, actuacions que es fan amb la connivència i silenci del govern municipal de Cerdanyola del Vallès.

 

Al desembre de 2011 ja es va denunciar que el Consorci del Centre Direccional havia aprovat encarregar una “segona opinió” sobre Can Planas però que lluny de cercar un estudi de solucions, el que pretenia era determinar l’estat actual de l’abocador, la seva  incidència i cercar una alternativa per a la seva restauració amb l’exigència que sigui compatible amb els usos futurs i un nou planejament, el qual encara avui en dia ni tan sols està en fase d’avanç de planejament.

 

Cal recordar que la necessitat d’un estudi de solucions va ser expressada àmpliament pel Govern de Cerdanyola del Vallès en el Ple del 23 de desembre de 2010, i en paraules textuals de la llavors i actual alcaldessa, Sra. Carme Carmona, es va comprometre davant de la ciutadania manifestant de manera molt clara que no es necessitava un nou diagnòstic, que l’informe IDOM era un bon treball i que l’únic que calia era un estudi de les solucions per Can Planes.

 

Aquesta era la voluntat del poble de Cerdanyola expressada mitjançant els seus representants al Ple Municipal, voluntat que ha estat vulnerada de forma contrària a la raó i a la legalitat per part del Consorci del Centre Direccional.

 

Ho és de forma contrària a la raó perquè allò que el Consorci del Centre Direccional ha aprovat no ha estat un nou estudi de solucions, sinó un nou estudi de diagnosi en el qual hi participa el principal agent contaminador de l’abocador, l’agència metropolitana EMSTHER (ara EMA), aportant dades d’una inexistent gestió post clausura de l’abocador. Com també perquè els adjudicataris s’han vist obligats per les clàusules del contracte a establir com a finalitat bàsica de la seva investigació, no pas la preservació de la salut de les persones i la conservació del medi ambient, sinó la compatibilitat urbanística d’un planejament inexistent més enllà dels despatxos de l’INCASÒL, l’altre 50% del Consorci del Centre Direccional.

 

Ho és de forma contrària a la legalitat des del moment que les potestats del Consorci del Centre Direccional per a licitar i contractar les solucions no són actualment vigents, atès que el conveni que en el seu dia va signar l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’EMSTHER, l’INCASÒL i el Consorci tenia una vigència fins el dia 30 de juny de 2010 no havent-hi fins a la data d’avui cap acord per a la seva pròrroga. Cal recordar que aquell conveni expressament va preveure la seva pròrroga només en el supòsit de que així s’acordés pels signants, la qual cosa nega la possibilitat d’entendre’l tàcitament prorrogat.

 

 

Tanmateix, cal recordar que els actes administratius pels quals s’encarregà els dos nous estudis de solucions per a compatibilitzar l’abocador de Can Planas amb el planejament urbanístic, han estat recorreguts en via administrativa prèvia a la via contenciosa administrativa.

 

Per tot això demanem a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a què, en ús de les seves facultats:

 

  • expressament recordi al Consorci del Centre Direccional que els estudis que ha encarregat no tindran cap rellevància, ni l’obligaran en les seves conclusions,

 

  • per a què, d’acord amb la decisió que el Govern va prendre i es va manifestar mitjançant un parlament molt clar de l’alcaldessa en el ple de data 23 de desembre de 2010, s’acordi encarregar exclusivament un informe de solucions el qual tindrà com a finalitat última i exclusiva determinar com resoldre l’afectació de l’abocador de Can Planas en la salut de les persones i en el medi ambient, informe el qual s’ha de fer partícip a la Plataforma Cerdanyola sense abocadors Tòxics en la redacció del seu plec de clàusules per la licitació d’acord amb els compromisos que personalment l’alcaldessa, Sra Carme Carmona, va assumir per escrit amb aquesta Plataforma.

 

Així també, volem denunciar que el Consorci del Centre Direccional s’ha gastat més de 18.000 € en un altre contracte de serveis per l’assessorament per a la participació i la comunicació de la segona opinió tècnica de Can Planas, el qual s’ha adjudicat a l’empresa AMPHOS 21 CONSULTING S.L.. Cal recordar que aquesta empresa ha estat adjudicatària també del dictamen hidrogeològic de la segona solució per a compatibilitzar l’abocador amb el nou planejament i pel qual rebrà 60.000 € més, que juntament amb els 50.000 € del cost de l’informe de gasos i riscos encarregat el Centre Tecnològic de Manresa, sumen més de 120.000 € que el Consorci ha adjudicat en procediments negociats sense concurrència ni publicitat, és a dir, ha adjudicat a dit.  En el cas dels dos primers.

 

Arribats a aquest punt volem recordar que el Consorci del Centre Direccional, segons allò establert en els seus Estatuts, no té competències per licitar cap d’aquests tres estudis, que, a sobre, han estat adjudicats a dit. Els dos primers, que sumaven 110.000 euros, va ser dividits expressament en dos justament amb les quantitats d’euros que els permetia fer un procediment negociat sense concurrència ni publicitat, o sia, a dit, i en el tercer, el de la falsa participació, que ascendeix a quasi 18.000 euros, l’han adjudicat directament a també a dit, però en aquest cas ni tant sols s’han molestat a fer la pantomima de fer veure que hi havia les tres ofertes diferents a què obliga el procediment negociat.

 

Aquest contracte de pseudoparticipació que podia néixer amb una finalitat lògica a la qual la Plataforma donaria la benvinguda, com és la participació real de la ciutadania en la gestió d’aquests nous estudis, esdevé viciat d’inici des del moment en què las tasques que li són encomanades a AMPHOS 21 són exclusivament les de maximitzar el suport social a les conclusions de l’informe. És a dir, darrera el teatre de la participació es vol fer a la ciutadania espectadors muts d’una obra escrita per altres, en la qual se’ns reserva exclusivament un paper per a fer de claca gratuïta.

 

És important assenyalar que fins a la data la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors Tòxics s’ha reunit dues vegades amb l’empresa AMPHOS 21, la primera en exclusiva tots dos i la segona amb els altres agents interessats en la que fins ara ha estat la  primera i única sessió informativa. És a dir, hem cregut oportú participar, però allò que mai farem, ni permetrem, és que se’ns utilitzi per a què donem el nostre vist i plau a uns estudis que entenem il·legals i que no representen la voluntat lliurement expressada dels representants polítics de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

 

Per tot això, volem denunciar i fer públic a la ciutadania, al govern municipal de Cerdanyola del Vallès, a la resta de formacions polítiques i, especialment, al Consorci del Centre Direccional i a l’empresa AMPHOS 21 CONSULTING SL que la nostra participació en el procés de la segona opinió tècnica per a fer compatible l’abocador de Can Planas amb el planejament urbanístic que s’intenta imposar a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en cap cas serà per a validar un conjunt d’actuacions il·legals, ni per donar suport a una conclusió final que no satisfaci les nostres pretensions que són la salut de les persones i la conservació salubre del medi ambient en què vivim.

Can Planas a TV3

6 03 2012

L’Ajuntament de Cerdanyola ha demanat a la Generalitat que declari els terrenys d’un antic abocador com a sòl contaminat i que, per tant, els buidi. Els terrenys són a la zona del centre direccional, a tocar del sincrotró Alba. Ara bé, a l’espera dels informes tècnics, l’Agència Catalana de Residus assegura que és un abocador tancat i tapat, i que s’ha tractat igual que tots els abocadors que s’han clausurat fins ara.

Can Planas al TN

La Plataforma està estudiant dades noves sobre la trama urbanística ordida damunt de l’Abocador

12 02 2012

La Plataforma està estudiant noves dades a les que ha tingut accés mitjançant el Registre de la Propietat. Dades que expliquen el motiu principal de la discrepància existent entre les administracions i la Plataforma ciutadana.

Mentre la Plataforma té com a prioritat la neteja de l’abocador tal com diu la llei, pel bé de la salut de les persones i per la recuperació del sòl, les Administracions tenen com a objectiu salvar desesperadament un fatal negoci immobiliari, ordit des de 2003 fins a dia d’avui, pel qual els terrenys de damunt l’abocador s’han taxat en molts milions d’euros a pagar amb “finques futures”. Tot fet amb objectius purament econòmics i molt allunyats de la salut i del medi ambient d’aquell territori.


Segons la nova documentació en poder de la Plataforma, van taxar el sòl contaminat a preu de sòl net quan ja sabien fefaentment que era sòl contaminat. I com a prova hi ha el “Projecte de Taxació de bens i drets”, publicat al DOG l’agost de
2006, que assenyala quines finques eren contaminades superant àmpliament els nivells de referència del Reial Decret de sòls contaminats. No els calia l’Informe IDOM de 2008 per saber-ho. No obstant, van aixecar un suculent negoci amb taxacions milionàries de parcel·les contaminades. La trama inclou finques contaminades que van quedar fora del projecte de taxació conjunta.

La major part de les transaccions es van fer per expropiació amb dret a reversió, però la llei és molt clara sobre com procedir quan les terres entregades són contaminades: o s’entreguen descontaminades o no es rep res a canvi.

I això ho sap bé el Consorci, que l’any 2010-2011 va rebre una finca de 7 hectàrees declarada sòl contaminat per l’ARC a l’extrem del Pla Parcial a tocar de Sant Cugat. O sia, que no li ve de nou com es gestionen les finques contaminades que s’aporten al Pla Parcial.

 

En altres paraules, ja sabem noms de propietaris, entitats jurídiques públiques i privades, i particulars, que han fet transaccions molt lucratives amb els terrenys de les 18 hectàrees contaminades valorant llur vàlua econòmica com si fossin sòl net.

 

Això explica la obstaculització per part del Consorci, que és Ajuntament i Incasòl, i també des de més amunt, de declarar sòl contaminat i netejar-lo, cosa que els obligaria a reconsiderar la trama urbanístic-econòmica de què parlem.

Perquè sembla que, malgrat la unànime voluntat expressada al Ple de gener de declarar sòl contaminat, són reticents a vetllar per la salut de la població i esperen que tot es resolgui a base d’un estudi tramitat irregularment i amb una orientació i conclusions marcades a priori.

 

Des de la Plataforma s’apel·la al coratge i a la valentia del nostres representants públics per a que prioritzin la salut, compleixin amb la llei i defensin la ciutadania, que declarin sòl contaminat i netegin l’abocador. El valor econòmic de les 18 hectàrees netes superarà amb escreix la inversió feta per descontaminar-les.

La Plataforma anomena dos representants per una Comissió de Seguiment que s’ha de crear al Consorci.

12 02 2012

La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors ha rebut d’alcaldia la petició que nomeni representants per a una Comissió de Seguiment  que es crearà al Consorci del Centre Direccional sobre el nou Estudi que ja s’està executant.

La Plataforma aprofitarà amb responsabilitat tots els espais de participació possibles, però manifestem escepticisme.

Recordem que el compromís per escrit del Govern era facilitar la participació des de l’inici, cosa que no es va complir. També s’ha incomplit el compromís del Govern formulat per l’alcaldessa en el Ple de desembre de 2010 quan va expressar: “volem més informes de solucions, no nous treballs de camp, perquè entenem que IDOM és prou exhaustiu pel que fa a la diagnosi.” (sic).

Hores d’ara, l’Estudi, orientat a nous dictàmens que legitimin una única i mínima solució, ja s’està executant i no hi ha gaires possibilitats de participar-hi.
Hem de dir, també, que aquest Estudi s’ha encarregat sense complir nombrosos articles de la llei de contractació de les Administracions Públiques, cosa que, junt a altres irregularitats, fa que pugui ser impugnat.


La Plataforma ha anomenat dos representats per la Comissió de Seguiment anunciada des d’alcaldia. Dues persones amb formació en les disciplines del dret i de les ciències químiques que poden aportar coneixements i riquesa, malgrat que som escèptics que el Consorci del Centre Direccional ho vulgui aprofitar, ja que sempre s’ha mostrat allunyat de les demandes i preocupacions de la ciutadania de Cerdanyola i sovint no respecta el dret d’accés a la informació obviant el compliment de diverses lleis. I el Govern de Cerdanyola, com a part del Consorci, n’és còmplice.

ajuntament-cerdanyola

12 02 2012

ajuntament-cerdanyola

El govern de la Generalitat no considera declarar sòl contaminat Can Planas de Cerdanyola

8 02 2012

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) del govern de la Generalitat no té previst declarar de moment l’antic abocador de Can Planas de Cerdanyola, segellat l’any 1995, sòl contaminat com li ha sol·licitat per unanimitat el ple de Cerdanyola aprovant una moció de la plataforma Cerdanyola Sense Abocadors, amb l’objectiu que el nou planejament urbanístic al voltant del centre direccional i el Parc de l’Alba ubiqui habitatges en aquest espai de divuit hectàrees.

El director de l’ARC, Josep Maria Tost, ha explicat que tot i no tenir encara l’acord del ple, ja va ser informat per l’alcaldessa el dia abans de la seva aprovació i que la resposta serà que aquesta petició “no és procedent” en aquests moments. Tost va deixar clar que per a la Generalitat Can Planas és un dipòsit de residus controlat, que després dels abocaments incontrolats als anys setanta i vuitanta, es va fer un control exhaustiu segons la normativa vigent per part de l’antiga Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana i es va clausurar en un llit d’argiles –“el millor material aïllant natural”, va dir– i utilitzant “capes plàstiques per reforçar i que quedés ben estancat i no hi hagués lixiviats”.

Malgrat tot, el director de l’ARC tampoc tanca cap porta, ja que assegura que estaran pendents dels resultats d’un segon estudi encarregat des del Parc de l’Alba a la UPC i el Consell Superior d’Investigacions Científiques. Si dictamina que “té riscos per a la salut i el medi”, aleshores es podrà parlar d’un procés de descontaminació o d’aïllament.

Extret  http://www.elpuntavui.cat/

ERC porta al Parlament la declaració de sòl contaminat de Can Planas

8 02 2012

La proposta segueix pràcticament de forma textual el text aprovat per unanimitat dijous passat pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola i requereix aquesta declaració per part de l’Agència de Residus de Catalunya amb l’objectiu de netejar, remediar, decontaminar i recuperar ambientalment 18 hectàrees de terreny i la superfície limítrofe que estigui afectada si s’escau.

La proposta, a l’igual que l’aprovada a l’Ajuntament, reclama que quedin “ben definides les responsabilitats legals” tant d’administracions públiques com de propietaris privats per la gestió i segellat de l’abocador un cop va ser clausurat. L’objectiu, indica el text presentat al Parlament, és establir les responsabilitats econòmiques de cara al finançament de la descontaminació i assegurar la distribució de càrregues segons la llei.

La proposta parlamentària d’ERC reclama també que la Generalitat designi els seus representants a la comissió de seguiment de les actuacions sobre la declaració de sòl descontaminat que va acordar el Ple de l’Ajuntament.

Extret cerdanyola.info

Can Planas sòl contaminat. Aprovat per unanimitat l’acord per instar a la Generalitat a declarar l’abocador sòl contaminat

8 02 2012

L’acord es va aprovar ahir per unanimitat al Ple Municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola, davant la satisfacció de la Plataforma Cerdanyola sense abocadors, impulsora del text que es votava a la sessió plenària. L’acord reclama que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) declari sòl contaminat aquests terrenys “als efectes de la seva neteja, remediació, descontaminació i recuperació ambiental” i podria afectar a les edificacions previstes al projecte urbanístic del Centre Direccional.

Un altre dels punts aprovats és requerir a l’autoritat competent que quedin ben definides les responsabilitats legals d’administracions públiques i propietats privats pel que fa les actuacions de cobriment, segellat i gestió posteriors a la clausura de l’abocador.

A més, s’acorda crear una comissió de seguiment de la tramitació d’aquesta declaració amb participació de grups municipals i entitats ciutadanes. Iñigo Enterría, representant de Cerdanyola sense abocadors, reclamava la participació en aquesta comissió, al temps que manifestava el desig que en el futur Can Planas sigui un topònim més de Cerdanyola i que no sigui un record “tòxic i perillós que està afectant la salut de les persones i del medi ambient”.

El text aprovat ahir fa un repàs a la història de l’abocador des dels anys 70 fins la seva clausura al 1995 i als estudis realitzats, principalment el del Centre Tecnològic de Manresa al 2003 i el de la consultora IDOM al 2008. Aquest últim estudi posa de manifest la presència de compostos químics que superen de forma àmplia “els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants”.

 

Xerrada: Contaminació i salut (Can Planas · Informe IDOM)

24 11 2011

Cartell xerrada

Dia: 29 de novembre

Hora: 19.30h

Lloc: Ateneu de Cerdanyola (sala d’exposicions)

La xerrada, de divulgació científica, en Roger Caballé, llicenciat en Ciències Químiques, posarà a l’abast de tothom el contingut del famós Informe IDOM, en el qual, amb més de 1600 pàgines, es fa el diagnostic complet i científic de l’abocador de Can Planas.
Roger Caballé és llicenciat en Ciències Químiques, ex-membre de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Químics de Catalunya, ex-membre de la Comissió de Medi Ambient de l’Ass. Espanyola d’Empreses de tractament de Superfícies. Va rebre la Medalla d’Honor de la Ciutat de Cerdanyola, per votació de la ciutadania, per la seva tasca en defensa del medi ambient com a militant a l’Associació Cerdanyola Via Verda des de fa més d’una dècada. Actualment també forma part, des de la seva fundació fa 6 anys, de la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors.

Bicicletada popular per la Plana del Castell (Can Planas-Elena-Sincrotró)

23 10 2011

Pel diumenge 13 de novembre, a les 10.30 hores a la pla. De Sant Medir (al costat de la seu de la policia Local), dins els actes de les Festes de Sant Martí, la Plataforma Cerdanyola sense abocadors organitza una bicicletada popular, sota el lema: Fem salut per Cerdanyola.

Apart de l’exercici per fer salut que comporta pedalar una estona en companyia dels amics i de la família, grans i petits,  aprofitarem, també, per donar a conèixer uns indrets de Cerdanyola que per diversos motius han aparegut als mitjans de comunicació, tant en positiu com en negatiu. Veurem llocs  que s’han convertit en  orgull científic per a tots, passarem per paratges que ens faran pensar que hi ha coses que no s’haurien de d’haver fet allí, fins i tot trepitjarem  un paisatge tirant a idíl·lic, des d’on es guaita Sant Llorenç de Munt, Collserola i el Montseny, però que malauradament amaga unes serioses amenaces si no hi posem remei.

Hi haurà dos llocs amb avituallament: un consistirà en  sucoses mandarines i un altre amb pa i oli novell, amb sucre o sal, a la carta. Tant les mandarines com l’oli venen de les terres riberenques del Ebre.

És gratuït per a tots els participants.

Us hi esperem a tots i a totes!